Studentinflytande_-_20190404_-_annasällb

Engagera dig!

Studentrepresentant

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka din utbildning och högskolans arbete. Du kommer att ha möjlighet att representera dig själv, dina kurs- och programkamrater och Gefle Studentkår i de möten du kommer att vara aktiv i. Ta chansen att vara med och påverka din utbildning och i förlängningen - din framtid! Beroende på vad du är intresserad av kan du som student vara studentrepresentant i organ på alla nivåer, från högskolans högst beslutande organ till råd som rör just din utbildning, utbildningsråden.

Studentrepresentanter ska finnas med i beredande och beslutande organ för att framföra synpunkter och delta i beslut. Därigenom bidrar de till att utveckla och förbättra utbildningen och studenternas situation på Högskolan i Gävle.

Ansök här för att bli studentrepresentant

Arvoderade

På Gefle Studentkår jobbar tre arvoderade heltid;
ordförande, vice ordförande och studiesocialt ansvarig. 

Dessa tre poster är förtroendevalda av vårt fullmäktige och väljs in årsvis. 


Dessa väljs in under slutet av verksamhetsåret och är invalda under perioden 1 juli - 30 juni.

Ideella uppdrag FUM

Gefle Studentkår fungerar inte utan alla fantastiska personer som är ideellt engagerade!

Utan ett fullmäktige kan inte kåren utföra sitt dagliga arbete och för att få ihop ett fullmäktige behöver studenter bilda listor, som kan jämföras med Riksdagens olika partier. I mars hålls ett kårval där alla medlemmar i kåren får rösta på de olika listorna. Efter valet delas mandat ut mellan listorna baserat på antalet röster.

 

Här hittar du information om uppdragsposterna Gefle Studentkår utlyser årligen.

Ideella uppdrag kårstyrelsen

Gefle Studentkår fungerar inte utan alla fantastiska personer som är ideellt engagerade!

Kårstyrelsen jobbar nära de arvoderade på Gefle Studentkår och ger en hjälpande hand i den dagliga verksamheten. Det kan vara allt från att vara med på Kårfrukosten till att leta samarbetspartners.

 

Som ledamot i Kårstyrelsen deltar du under styrelsemöten. Under dessa möten går vi igenom ekonomiska rapporter, vad de arvoderade sysslar med, policydokument och vad Kåren borde fokusera på under året.

Studentinflytande

Du som student kan vara med och påverka din studiemiljö och din utbildning genom att bli medlem i Gefle Studentkår, besvara kursvärderingar och/eller genom att bli studentrepresentant. Ta chansen att engagera dig under din studietid!

 

Studentinflytande är viktigt!

Du som student vid Högskolan i Gävle har ett stort inflytande över den egna utbildningen. Detta är en självklarhet för högskolan såväl som en rättighet för alla studenter. Ett starkt studentinflytande är inte bara viktigt för Högskolan i Gävle och den enskilde studenten utan även för utbildningens utveckling och kvalitet.

Vad kan jag göra?

  • Gör alltid kursvärderingen efter avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.

  • Bli medlem i Gefle Studentkår och bidra genom ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildnings- och studiesociala frågor. Du kan också engagera dig i studentkåren.

  • Bli studentrepresentant i något av högskolans alla organ och råd. Att vara studentrepresentant är inte bara meriterande och ger erfarenhet, det bidrar även till ett utökat kontaktnät. Dessutom skapar det inflytande och delaktighet i den egna studiesituationen.

Vad gör högskolan?

Utbildningsfrågor behandlas på alla nivåer inom högskolan och studentrepresentanter finns med i alla de organ och råd där utbildningsfrågor behandlas. Det finns, utöver de högskoleövergripande råden, utbildningsråd knutna till de olika utbildningsprogrammen som finns vid högskolan. Där behandlas frågor kring just din utbildning..

Lista på högskolans olika organ och råd

Vad gör studentkåren?

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Det är även Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans organ och råd.

Vad säger lagen om studentinflytande?

Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen. Lärosätet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen

(HL 1 kap. 4a §). Studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation

(HL 2 kap. 7 §).

Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna. Vid Högskolan i Gävle finns Gefle Studentkår som genom beslut i högskolestyrelsen erhållit kårstatus. Det är därmed Gefle Studentkår som utser studentrepresentanter.