STUDENTOMBUDET

Till Studentombudet kan alla studenter vända sig för råd och tips om vad som står i olika lagar, regler och riktlinjer som rör studierna och studietiden. Studentombudet svarar också på frågor om studenters rättigheter och skyldigheter kopplat till utbildningen samt studenters arbetsmiljö. Inget medlemskap krävs för att få hjälp av studentombudet.

 

Du kan vända dig till studentombudet om du hamnat i en situation på Högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med. Du kanske känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, av högskolans administration eller du kanske helt enkelt vill förbättra något med din utbildning.

Studentombudet kan finnas med som stöd vid möten och samtal med inblandade personer och arbetar utifrån studentens perspektiv. Studentombudet bistår dig under hela processen fram tills ärendet avslutas och målet är alltid att du ska vara nöjd med den lösning som du och studentombudet gemensamt arbetat fram.

ENG: To the Studentombud, all students can get advice  on  different, rules and guidelines concerning their studies at the university. The Studentombud also answers questions about students rights and obligations during the studies as well as students working environment. No membership is needed in order to get help from the studentombud.

 

You can contact the Studentombud if you encountered a situation at the university that you would like help with for various reasons. You may feel unfairly treated by a lecturer, the university administration or you may simply want to improve something with your education.

 

The Studentombud can join as support in meetings and conversations with persons involved and work from the perspective of the student. The Studentombud will assist you throughout the process until the matter ends and the goal is always to be satisfied with the solution you and the Studentombud have worked towards to together.

Fredrika Wolff

STUDENTOMBUD

___________

STUDENTOMBUDET KAN INTE:​

 • Besluta eller bestämma i ditt ärende.
   

 • Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra avdelningar eller beslutsorgan vid HiG.
   

 • Ta parti i ett ärende

 

STUDENTOMBUDET KAN:

 • Vara en neutral och oberoende part i kontakten med HiG.
   

 • Hjälpa dig förstå dina rättigheter och skyldigheter som
  student.

   

 • Alltid lyfta studentperspektivet i ärenden.
   

 • Ge råd och stöd i ditt ärende.
   

 • Hjälpa till med klagomål. 
   

 • Se över om HiG följer de regler som finns i hanteringen
  av dina ärenden.

STUDENTÄRENDERAPPORT

Studentombudet har tagit fram en studentärenderapport för tidsperioden HT16 - HT17. 

HAR DU EN SYNPUNKT ELLER ETT KLAGOMÅL?

Här ser du hur du ska gå till väga - via klagomålshanteringstrappan.

Kårexpeditionens öppettider

Måndag & tisdag: 10-13

Onsdag & torsdag: 12-15

Fredag: Stängt

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

 • Facebook
 • Instagram