Studentrepresentant
Gör din röst hörd!
Studentinflytande_-_20190404_-_annasällb

Studentrepresentant

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka din utbildning och högskolans arbete. Du kommer att ha möjlighet att representera dig själv, dina kurs- och programkamrater och Gefle Studentkår i de möten du kommer att vara aktiv i. Ta chansen att vara med och påverka din utbildning och i förlängningen - din framtid! Beroende på vad du är intresserad av kan du som student vara studentrepresentant i organ på alla nivåer, från högskolans högst beslutande organ till råd som rör just din utbildning, utbildningsråden.

Studentrepresentanter ska finnas med i beredande och beslutande organ för att framföra synpunkter och delta i beslut. Därigenom bidrar de till att utveckla och förbättra utbildningen och studenternas situation på Högskolan i Gävle.

Vad säger lagen om studentrepresentation?

Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Lärosätena ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (HL 1 kap. 4a §). Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (HL 2 kap. 7 §). Om beslut ska fattas av en enda person ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslut eller slutförande av beredningen. 

Vad gör en studentrepresentant?

Om du utsetts att företräda studenterna i ett av högskolans organ företräder du alla studenter som är berörda. Du har därför ett viktigt ansvar att se till så att du känner till så mycket som möjligt om de frågor som ska bevakas. Det gäller också att ha kontakt med andra studenter för att få del av deras synpunkter och åsikter. När du kallas till möten av högskolan följer ofta olika typer av underlag med. En del av dessa kan vara arbetsmaterial som inte är offentliga och får inte ges ut för allmän spridning.

Studentrepresentanter som ingår i beslutande organ har samma ansvar och befogenheter som andra ledamöter. Om organet tar beslut som går emot det du som studentrepresentant vill, kan du göra en reservation mot beslutet eller begära att avvikande mening antecknas i protokollet.

Alla nämnder och råd ger arvode när du är invald av Gefle Studentkår! Arvodet utbetalas terminsvis i efterskott. 

  • För möten under 3 timmar får du 500 kr

  • För möten från 3 timmar och uppåt får du 1000 kr

Var finns det platser för studentrepresentanter?

På högskolan kan du bli studentrepresentant i en mängd olika nämnder och råd. Allt från högskolans högsta beslutande organ, Högskolestyrelsen, till lokalt i utbildningsrådet som behandlar frågor för ditt program!

Högskolestyrelsen 

Högskolestyrelsen är högskolans högst beslutande organ och utgör, tillsammans med rektor, den främsta ledningen. Här tas beslutar om alla större och strategiska beslut för högskolan, exempelvis budget och verksamhetsplan (plats för 1 representant).

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 

Har som ansvarsområde att säkra och utveckla kvaliteten på högskolans utbildningar, oavsett om utbildning ges som campus, distans eller som uppdragsutbildning (plats för 3 representanter).

Anställningsnämnden

Nämnden utses av UFN och hanterar ärenden om anställningar för olika uppdrag, Som representant får du vara med vid anställningsintervjuer och påverka (plats för 2 representant där PA studenter ges företräde).

Arbetsmiljö Student

Arbetar med studenters arbetsmiljö och arbetar för att du som student ska ha en bra arbetsmiljö under din studietid (plats för 1 representant).

Akademiråd

Akademirådet är ett rådgivande organ för akademichef och har till huvuduppgift att behandla bland annat budget, inrättande av kurser, kursplaner och riktlinjer för examination (plats för 3 representanter per akademi).

Utbildningsråd 

Till varje program finns ett utbildningsråd, i dessa diskuteras ditt program. I utbildningsråden finns studentrepresentanter, lärarrepresentanter och representanter från näringslivet (antal platser för representanter varierar mellan olika utbildningsråd).

Var representerar kåren mig?

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är högskolans högst beslutande organ, utgör tillsammans med rektor den främsta ledningen. Beslutar om alla större och strategiska beslut för högskolan, exempelvis budget och verksamhetsplan. Du representeras av kårens ordförande, vice ordförande och 1 studentrepresentant

Samverkansrådet

I samverkansrådet finns högskolan, kårens ordförande och representanter från näringslivet representerade. Där diskuteras samverkan och hur de olika representanterna kan hjälpas åt att lösa frågor som rör regionen.

Rektors ledningsgrupp

Rektors ledningsgrupp är ett stödråd för rektor, där har rektor möjlighet att inkomma med ledningens åsikter och diskutera olika frågor inför beslut. Du representeras av kårens ordförande.

Rektors beslutsmöten

Rektors beslutsmöten är bestämda mötestillfällen där rektor fattar beslut. För att säkerställa att besluten har studentinflytande finns kåren representerad.

Förvaltningschefs beslutsmöten

Förvaltningschefs beslutsmöten är bestämda mötestillfällen där förvaltningschef fattar beslut. För att säkerställa att besluten har studentinflytande finns kåren representerad.

Disciplinnämnden

Nämnden hanterar alla disciplinärenden på Högskolan i Gävle. Till disciplinnämnden kan du komma om du blivit anklagad för exempelvis fusk eller plagiat. Kårens ordförande och vice ordförande sitter med i nämnden för att säkra studentperspektivet. Observera att ordförande och vice ordförande är opartiska i ärendena.

 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

Har som ansvarsområde att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om utbildning ges som campus, distans eller som uppdragsutbildning. I UFN sitter kårens vice ordförande och 3 studentrepresentanter.

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté är det lokala samverkansforumet för samtliga arbetsmiljögrupper på högskolan och hanterar arbetsmiljöfrågor på lokal nivå. I kommittén sitter vice ordförande.

Arbetsmiljö student

Arbetsmiljö student är forumet för frågor som rör studenter och deras arbetsmiljö. Studenter har enligt lag samma rätt som anställda till god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I gruppen sitter både studenter och vice ordförande.

ANDT-gruppen

Ett organ där kommunen, högskolan, kåren och andra representanter tillsammans diskuterar alkohol, narkotika, doping och tobak och planerar förebyggande insatser. 

Ansökan om att bli studentrepresentant öppnar igen i augusti!