BLI STUDENTREPRESENTANT

Det arbete som studentkåren och utsedda studentrepresentanter bedriver gentemot högskolan benämns ofta som studiebevakning. Studiebevakning omfattar engagemang i både utbildnings- och studiesociala frågor. 

 

Studentrepresentanter ska finnas med i beredande och beslutande organ för att framföra synpunkter och delta i beslut. Därigenom bidrar de till att utveckla och förbättra utbildningen och studenternas situation på Högskolan i Gävle.

Studentinflytande_-_20190404_-_annasällb

VAD GÖR EN STUDENTREPRESENTANT?

Om du utsetts att företräda studenterna i ett av högskolans organ företräder du alla studenter som är berörda. Du har därför ett viktigt ansvar att se till så att du känner till så mycket som möjligt om de frågor som ska bevakas. Det gäller också att ha kontakt med andra studenter för att få del av deras synpunkter och åsikter. När du kallas till möten av högskolan följer ofta olika typer av underlag med. En del av dessa kan vara arbetsmaterial som inte är offentliga och inte får ges allmän spridning.

Studentrepresentanter som ingår i beslutande organ har samma ansvar och befogenheter som andra ledamöter. Om organet tar beslut som går emot det du som studentrepresentant vill kan du göra en reservation mot beslutet eller begära att avvikande mening antecknas i protokollet.

I princip alla nämnder och råd är arvoderade. Vill du vara helt säker kan du få besked om detta från ordföranden eller sekreteraren i det berörda organet eller av oss på Gefle Studentkår. Arvodet utbetalas terminsvis i efterskott.

 

HUR ANSÖKER JAG OM ATT BLI STUDENTREPRESENTANT?

  1. Fyll i formuläret nedan.

  2. Ordförande och vice ordförande beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans organ och råd.

  3. Återkoppling till ansökande studenter med beslut och information.

OBS! 

På grund av ett litet problem med vår domän kan hemsidan just nu vara osäker utifrån GDPR. Detta ska åtgärdas så snart som möjligt!

Men för dig som känner att du inte vill chansa går det just nu att säkert skicka din ansökan till:

org.sekr@geflestudentkar.se

Mailet måste följa samma struktur som formuläret nedan!

Ansökan studentrepresentant

Jag godkänner i och med att jag skickar in min ansökan att mina uppgifter sparas av Gefle Studentkår och lämnas till Högskolan i Gävle i syfte att säkerställa inval av behörig student

VAR FINNS DET PLATSER FÖR STUDENTREPRESENTANTER?

På HiG:s hemsida finns en förteckning över råd och nämnder där studenter har rätt att vara representerade. Mer om detta kan du läsa här!

VAD SÄGER LAGEN OM STUDENTREPRESENTATION?

Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Lärosätena ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (HL 1 kap. 4a §). Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (HL 2 kap. 7 §). Om beslut ska fattas av en enda person ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslut eller slutförande av beredningen. 

© 2017 Gefle Studentkår. 

Stenhammarsvägen 15
802 67 Gävle